Toon menu Toon menu

Algemene Voorwaarden

Op alle producten en diensten van Waaks zijn de algemene voorwaarden van Smeding Concepts van toepassing.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Smeding Concepts

Versie 1 juli 2006 - download deze voorwaarden als PDF-document

1.0. Definities

1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Smeding Concepts een overeenkomst aangaat.

1.2. Algemene voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.3. Smeding Concepts: De eenmanszaak welke deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomst van Smeding Concepts, alsook op andere eventueel tot Smeding Concepts behorend bedrijf of bedrijven.

1.4. Diensten: De door Smeding Concepts aan opdrachtgever op basis van de overeenkomst te leveren diensten. Onder dienst wordt in ieder geval verstaan:

 1. Het aanbieden van advertentieruimte op een website, het plaatsen van links naar websites op een website, het aanbieden van mogelijkheid tot sponsoring van of participeren in (een deel van) een website.
 2. Het ontwikkelen van websites, hetzij in directe zin, d.w.z. in eigen beheer, hetzij in indirecte zin, d.w.z. uitgevoerd door derden in opdracht van of onder toezicht en/of verantwoording van Smeding Concepts.
 3. Alle werkzaamheden c.q. producten, genoemd onder a en b, in de ruimste zin des woords.

1.5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Smeding Concepts en opdrachtgever voor levering van diensten.

1.6. Partij: Iedere partij bij de overeenkomst.

1.7. Privacy Verklaring: De door Smeding Concepts opgestelde privacyverklaring, welke op de website beschikbaar is en op eerste schriftelijke verzoek aan opdrachtgever zal worden toegezonden.

1.8. Website: Een door Smeding Concepts aangeboden website.

2.0. Toepassing algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en levering van diensten door Smeding Concepts en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Smeding Concepts en opdrachtgever.

2.2. Smeding Concepts heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Nadat een wijziging is aangebracht in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, hetzij geringe, hetzij ingrijpende, heeft opdrachtgever het recht de onderhavige wijzigingen niet (volledig) te accepteren.
Opdrachtgever dient in dat geval bij Smeding Concepts terstond van een en ander schriftelijk melding te maken, en om ieder misverstand te voorkomen, bij aangetekend schrijven. Wanneer opdrachtgever niet per aangetekend schrijven heeft laten blijken niet met de gewijzigde voorwaarden akkoord te gaan, heeft alsdan de van toepassing zijnde gewijzigde algemene onverkort en volledig geaccepteerd.

2.3. Van de algemene voorwaarden of van één of meer in de algemene voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Smeding Concepts en opdrachtgever worden afgeweken. Smeding Concepts wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.

3.0. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Smeding Concepts van de mondelinge of schriftelijke opdracht van opdrachtgever, danwel door schriftelijke acceptatie door opdrachtgever van een door Smeding Concepts verstrekte schriftelijke offerte.

3.2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de diensten en acceptatie van opdrachtgever door Smeding Concepts.

3.3. Smeding Concepts kan op verzoek van opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de diensten. De offerte is geldig voor de termijn welke in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte 30 (dertig) dagen geldig zijn.

3.4. Uitingen van Smeding Concepts op een website of anderszins met betrekking tot de diensten gelden als een vrijblijvend aanbod en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.

3.5. Alle door Smeding Concepts uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend. De in de offertes genoemde prijzen zijn voorlopig en geldig voor de termijn welke hierin is vastgelegd en zoals vermeld onder 3.3.

3.6. Aan de offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

3.7. Smeding Concepts staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de in de offerte vermelde gegevens, tenzij een en ander anders uitdrukkelijkis overeengekomen.

3.8. Wanneer Smeding Concepts een opdrachtgever adviezen, (klad)ontwerpen van websites beschikbaar stelt of anderszins op verzoek of in opdracht van opdrachtgever of uit eigener beweging werkzaamheden verricht of heeft verricht, zonder dat alsnog een opdracht wordt ontvangen, kan Smeding Concepts aan opdrachtgever de kosten hiervan berekenen.

3.9. Schetsontwerpen en overige documenten - met uitzondering van eigendomsbewijzen, deskundigenrapporten en door de opdrachtgever geleverde stukken - die deel uitmaken van de overeenkomst en/of opdracht of de offerte, blijven eigendom van Smeding Concepts en mogen niet zonder toestemming van Smeding Concepts op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste verzoek aan Smeding Concepts te worden geretourneerd.

4.0. Vergoeding en betaling

4.1. Opdrachtgever zal voor de door Smeding Concepts geleverde diensten de in de overeenkomst vermelde vergoeding betalen op de in de overeenkomst vermelde wijze. Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald.

4.2. Alle in de overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen.

4.3. Smeding Concepts zal opdrachtgever factureren voor de door opdrachtgever verschuldigde bedragen.
De opdrachtgever zal de facturen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum voldoen. Indien opdrachtgever de facturen niet binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum heeft voldaan is opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Smeding Concepts verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Smeding Concepts aan de opdrachtgever verschuldigde bedragen.

4.4. In geval van te late betaling heeft Smeding Concepts het recht:

 1. De levering van de diensten op te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is;
 2. De wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Smeding Concepts is ontvangen, waarbij een gedeelte van een maand wordt beschouwd als een gehele maand. De opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die Smeding Concepts moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, welke kosten tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- zullen bedragen.

4.5. In afwijking van artikel 4.3 kunnen partijen overeenkomen dat de door opdrachtgever verschuldigde bedragen via automatische incasso zullen worden voldaan, op de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst.

4.6. Smeding Concepts behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Smeding Concepts aanleiding geeft - van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen. Bij gebreke hiervan is Smeding Concepts gerechtigd om de nakoming van verplichtingen op te schorten voor de duur ie Smeding Concepts noodzakelijk, althans wenselijk, acht.

4.7. Totdat de factuur volledig en zonder voorwaarden of beperkingen is voldaan, gaat hetgeen de factuur behelst, in eigendom over, tenzij voordien anders is overeengekomen.

4.8. Indien de kosten voor domeinregistratie, welke in veel gevallen wordt opgenomen in de kosten van de webhosting, niet binnen 2 (twee) maanden na factuurdatum is voldaan aan Smeding Concepts, althans voor zover van toepassing diens internetprovider, valt het recht op deze domeinnaam, afhankelijk van de vorm van registratie, alsdan met onmiddellijke ingang aan Smeding Concepts of diens eventuele internetprovider.

5.0. Verplichtingen Smeding Concepts

5.1. Smeding Concepts zal de diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst. Smeding Concepts verplicht zich om de afspraken in de overeenkomst naar bester kunnen uit te voeren.

5.2. Smeding Concepts behoudt zich het recht voor om de levering van diensten aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder deze overeenkomst.

5.3. De diensten worden door Smeding Concepts zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.

5.4. De overeengekomen startdatum van de diensten is een streefdatum. Smeding Concepts behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt, tot omstandigheden van technische aard, de levering van de diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Smeding Concepts wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Smeding Concepts van de diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode danwel het leveren van vervangende diensten aan de opdrachtgever, zulks in goed overleg met opdrachtgever.

6.0. Verplichtingen en beperkingen opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever zal de diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst.

6.2. Opdrachtgever is verplicht de levering van de diensten door Smeding Concepts bij aanvang van de verlening van de diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Smeding Concepts, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien opdrachtgever een gebrek in de diensten aan Smeding Concepts meldt, zal Smeding Concepts zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.

6.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.

6.4. Het is opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de diensten te gebruiken voor:

 1. Het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
 2. Het doen van onrechtmatige uitlatingen;
 3. Het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
 4. Het verzenden van grote hoeveelheden emailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
 5. Het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma's bevatten welke de werking van de door Smeding Concepts aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
 6. Het aannemen van een valse identiteit;
 7. Het beperken van derden in de mogelijkheid de door Smeding Concepts aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.

6.5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (internet-) verbindingen noodzakelijk om van de diensten gebruik te kunnen maken.

6.6. Voor zover de diensten betrekking hebben op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent de opdrachtgever volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.
De opdrachtgever vrijwaart Smeding Concepts voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.

7.0. Privacy

7.1. Smeding Concepts zal de diensten aanbieden en de gegevens van opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Smeding Concepts voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van opdrachtgever.

8.0. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. Smeding Concepts is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de opdrachtgever, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of de diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Smeding Concepts.

8.2. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Smeding Concepts jegens opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot in de 3 (drie) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door opdrachtgever aan Smeding Concepts voor de overeengekomen diensten betaalde vergoedingen (exclusief B.T.W.).

8.3. Opdrachtgever vrijwaart Smeding Concepts voor alle schade en/of claims van derden die verband houden met of voortvloeiend uit:

 1. Het gebruik van de diensten door opdrachtgever;
 2. Het handelen en/of nalaten van opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

8.4. De aansprakelijkheid van Smeding Concepts gaat nimmer verder dan verplaatsing/herlevering van advertentieruimte, zoals overeengekomen met opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de advertenties. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Smeding Concepts zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie. De aansprakelijkheid van Smeding Concepts is hoe dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de geplaatste advertenties.

9.0. Duur, beëindiging en ontbinding

9.1. De overeenkomst tussen Smeding Concepts en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde periode. Indien geen periode wordt overeengekomen zal de overeenkomst worden aangegaan voor een periode van 1 (één) jaar.

9.2. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen zal de overeenkomst na het verstrijken van de in artikel 9.1 bedoelde periode automatisch voor eenzelfde periode worden verlengd, tenzij de overeenkomst door één der partijen tenminste 1 (één) maand voor het verstrijken van deze periode schriftelijk wordt opgezegd.

9.3. Smeding Concepts is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien opdrachtgever:

 1. Niet kredietwaardig wordt geacht door Smeding Concepts;
 2. Indien opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt.

9.4. Smeding Concepts is gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd;
 3. Opdrachtgever in surséance van betaling verkeert;
 4. Er surséance van betaling voor opdrachtgever is aangevraagd.

9.5. 1. Aan Smeding Concepts en aan opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

9.5. 2. Bedragen die Smeding Concepts voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.5. 3. In uitzondering op het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan Smeding Concepts de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Smeding Concepts zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.0. Overmacht

10.1. Smeding Concepts is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Smeding Concepts geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht is Smeding Concepts niet gehouden enige door opdrachtgever als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

10.2. Zodra de situatie van overmacht langer dan 3 (drie) maanden heeft geduurd, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst per ommegaande schriftelijk te beëindigen.

11.0. Intellectuele eigendom

11.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten die Smeding Concepts in het kader van de overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Smeding Concepts of haar licentiegevers.
Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de diensten door opdrachtgever verleent Smeding Concepts aan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, nietoverdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de diensten.

11.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke opdrachtgever aan Smeding Concepts verstrekt in het kader van de overeenkomst, blijven berusten bij de opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de diensten door Smeding Concepts verleent opdrachtgever aan Smeding Concepts een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.
Opdrachtgever vrijwaart Smeding Concepts voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Smeding Concepts van de door opdrachtgever aan Smeding Concepts verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

12.0. Diversen

12.1. De inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen ter zake van het onderwerp van de overeenkomst.

12.2. Smeding Concepts mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

12.3. Smeding Concepts mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Smeding Concepts zal opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

13.0. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op de overeenkomst, de algemene voorwaarden en/of de levering van de diensten is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden en/of de levering van de diensten zullen, indien tussen Smeding Concepts en opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.